Услуги
Дезинфекција
Дезинсекција
Дератизација
   
   
   
   
   

слика

СТАРС ДООЕЛ се занимава со следниве услуги:sl3

- Дезинфекција
- Дезинсекција
- Дератизација
- НАССР системот во делот на ДДД

НАССР

Најновитесветски истражувања во делот на прехрамбената индустрија доведе до воспоставување на систем на заштита на храната или НАССР систем.

H – Hazard ( опасност )
A – Analysis ( анализа )
C – Critical ( критични )
C – Control ( контролни )
P – Points ( точки )

НАССР преставува систем со помош на кој се идентификуваат, следат и превенираат конкретните опасности од контаминирање на прехрамбените производи.

НАССР систенот е заснован на седум принципи:
1. Анализа на опасности
2. Идентификување на критични контролни точки (ССР)
3. Воспоставување на критични граници законтрола на секоја ССР
4. Воспоставување на мониторинг сѕстем на контрола на секоја ССР
5. Воспоставување на корективни мерки за потенцијалните отстапувања на критичните граници
6. Воспоставување процедура за верификација
7. Воспоставување и водење евиденција и документација

Овој систем е замислен да може да се одредат критичните точки за контаминација на прехрамбените производи во целокупниот процес на производство и нивно превентивно спречување и контролирање.
Со примена на НАССР системот се зголемува безбедноста на прехрамбените производи, од производителот да крајниот потрошувач (од нива до трпеза)

Во нашата земја НАССР системот стана законска обврска на секој член во ланецот на производство, дистрибуција, преработка и продажба на прехрамбените производи.
Наша цел е НАССР системот да го воведеме во све поголем број на друштвата за производство, промет и складирање на прехрамбени производи.
ddd.mk © 2011 All Rights reserved