Дезинфекција
Дезинфекција
Дезинсекција
Дератизација
   
   
   
   
   

слика

Уништување и одстранување на сите врсти патогени организми се нарекува ДЕЗИНФЕКЦИЈА.
Дезинфекција преставува една од превентивните мерки во спречувањето и сузбивањето на заразните болести.
Во зависност кога се извршува Дезинфекцијата може да биде:
- Профилактучка
- Тековна
- Завршна
Дезинфекција се врши редовно независно од состојбата на присуство на микроорганизми. Се изведува во објекти за производство, промет на прехрамбени производи, административни објекти, јавни површини и објекти и други.

Во зависност од средствата кој се користат Дезинфекцијата може да биде:
- Механичка
- Физичка
- Хемиска

Хемиската Дезинфекција е најприменливиот метод. Со помош на препарати од хлор, јод, алехиди, феноли, крезоли, комбинирани препарати и др. се спроведува успешна Дезинфекција.
Кои средства би се користеле за Дезинфекција зависи од повеке фактори:
- Врста и број на микроорганизми
- Концентрација на препаратот
- Материјалот кој се Дезифицира
- Температурата.

Дезифиционото средство треба да ги има следните карактеристики:
- Да има добра бактерицидна и вируцидна мок
- Да биде растворливо во вода
- Да не е отровно за луге и животни
- Да има пријатен мирис
- Да не ги оштетува предметите кој се дезинхицираат

При континуирана Дезифекција треба да се пази на резистентноста на микроорганизмите на средствата. Треба да се врши промена на видот на средствата и нивното дозирање кое се заведува во евиденционен картон.

sl5ddd.mk © 2011 All Rights reserved