За Нас


  


Друштвото СТАРС ДООЕЛ е формирано во Скопје во 1991 год и веќе долг низ на години успешно работи на овие простори.

Служба за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација која е во склоп на СТАРС ДООЕЛ ги исполнува сите законски регулативе за вршење на дејноста Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација за кој и има добиено РЕШЕНИЈА за работа од:

- МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НА Р. МАКЕДОНИЈА и
- МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО НА Р. МАКЕДОНИЈА.

СТАРС ДООЕЛ се занимава со следниве услуги:

- Дезинфекција
- Дезинсекција
- Дератизација
- НАССР системот во делот на ДДД


Службата располага со:


- високо обучен кадар,
- сопствен деловен просто,
- сопствени возила и
- модерна опрема за извршување на зададените услуги во делот на ДДД.

Опсегот на нашата дејност е во севкупното опкружување:

- Административни објекти
- Државни објекти
- Фабрики
- Производствени објекти
- Малопродажна мрежа
- Приватни стамбени објекти и др.

Најдобра препорака е ЗАДОВОЛНИОТ КЛИЕНТ
Нашето мото е ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ

 

ddd.mk © 2011 All Rights reserved